TITLE

DESCRIPTION

Od przedszkolaka do pierwszaka

Program autorstwa Iwony Brody otrzymał wyróżnienie w 2009 roku w konkursie organizowanym przez CODN i MEN w związku z uwzględnieniem przez autorki - w rozwiązaniach programowo- metodycznych - dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

Program „Od przedszkolaka do pierwszaka” precyzuje organizację procesu wychowawczo-dydaktycznego. Zwraca się w nim uwagę na celowość działań nauczyciela i dziecka. Program jest zgodny z „Podstawą programową wychowania przedszkolnego”, ściśle się do niej odnosi. Punktem wyjścia opracowania programu stały się cele wychowania przedszkolnego w niej określone:

 

1. Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji. 2. Budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe. 3. Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej, koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek. 4. Rozwijanie umiejętności społecznych, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi. 5. Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych. 6. Troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych. 7. Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych. 8. Wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne. 9. Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej. 10. Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

 

Program „ Od przedszkolaka do pierwszaka” stanowi uszczegółowienie podstawy. Ukierunkowany jest na wielostronny rozwój dziecka, zgodnie z jego wiekiem i możliwościami rozwojowymi. Podstawową formą aktywności dziecka jest zabawa. Są różne rodzaje zabaw, np. ruchowe, konstrukcyjno-manipulacyjne, twórcze, dydaktyczne, tematyczne, każda niesie ważne dla rozwoju dziecka wartości. W zabawie dziecko wykorzystuje swój ogromny potencjał, nabywając umiejętności. Jak umożliwić ich optymalne zdobywanie? W sposób zabawowy, odnosząc się do sytuacji życiowych, codziennych, bliskich dziecku. Należy współdziałać z wychowankiem. Uczyć się – bawiąc i bawić się – ucząc. Być jego przewodnikiem po świecie nauki. Nie wyręczać, lecz wspomagać. Pozwolić dziecku samodzielnie działać, doświadczać, przeżywać, przyswajać, wyciągać wnioski, pokonywać trudności, osiągać sukcesy. Dlatego w programie „Od przedszkolaka do pierwszaka” wykorzystywane są takie metody jak:

 

• Metoda aktywnego słuchania muzyki, zwłaszcza klasycznej, według B. Strauss

• Metoda pedagogiki zabawy według Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA • Metoda gimnastyki twórczej według C. Orffa i R. Labana • Metoda P. Dennisona • Metoda W. Sherborne • Metoda gimnastyki A. i M. Kniessów • Metody związane z nauką czytania: M. Bogdanowicz, B. Rocławskiego,I. Majchrzak • Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz • Metoda nauki matematyki prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej • Metoda dramy

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress