TITLE

DESCRIPTION

Od zabawy do nauki

W filii CHATKI PUCHATKA w roku szkolnym 2016/2017 realizowany jest program wychowawczy „Od zabawy do nauki” autorstwa Doroty Kucharskiej, Anny Pawłowskiej-Niedbała, Doroty Sikorkiej-Banasik, Justyny Święcickiej, Eweliny Wilkos z wydawnictwa Nowa Era. „Program ten jest zgodny z obowiązującą podstawą programową wychowania przedszkolnego wprowadzoną rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2016 r. Program ten został opracowany z myślą o przygotowywaniu dzieci do szkoły, zaczynając od najmłodszej grupy przedszkolnej. W wypadku tej grupy najważniejszy jest proces adaptacji, od którego zaczyna się kształtowanie nastawienia do przedszkola, oraz dobra współpraca z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych. Program zawiera praktyczne wskazówki w tym zakresie, tak by proces ten był łagodny i przyjemny dla dziecka i jego opiekunów. W warstwie merytorycznej programu założono wszechstronny i harmonijny rozwój dziecka, dbając cały czas o jego rozwój społeczny, ruchowy, poznawczy i emocjonalny. Skupiono się jednak w odniesieniu do każdej grupy wiekowej na konkretnych, najważniejszych dla niej umiejętnościach:
  • trzylatki i dwulatki – czynności samoobsługowe, samodzielność;
  • czterolatki – kontakty społeczne, rozwój poznawczy;
Program stawia dziecko w centrum zainteresowania, dostosowuje treści do jego potrzeb i możliwości. Indywidualizm przejawia się tu w stwarzaniu warunków dla inicjatywy i samodzielnych doświadczeń, podążaniu za dzieckiem, uwzględnianiu jego potrzeb i reagowaniu na nie, a w konsekwencji na stopniowaniu trudności. Postrzegany jest zarówno jako wspomaganie szczególnych uzdolnień, wspieranie dziecka pracującego szybciej, wyróżniającego się, jak i wspomaganie dzieci z deficytami, pracujących wolniej, ze specjalistyczną opieką włącznie (np. pedagoga, psychologa, logopedy). Program wpisuje się w koncepcję zasad pracy pedagogicznej (Klim-Klimaszewska 2005), realizując zasady:
  • zaspokajania potrzeb (fizycznych, psychicznych i społecznych),
  • aktywności (rozbudzanie naturalnej potrzeby dzieci),
  • indywidualizacji (otoczenie troską każdego dziecka, metody dostosowane do potrzeb i możliwości dziecka, stopniowanie trudności),
  • organizowania życia społecznego (wychowanie w grupie i przez grupę, normy i ich przestrzeganie, współpraca),
  • integracji (łączenie rozwoju fizycznego i psychicznego, łączenie treści z różnych dziedzin wychowania, łączenie wychowania i kształcenia).
W programie i materiałach na nim opartych zaleca się wykorzystywanie form organizacyjnych i metod, które pobudzają do działania, ze zwróceniem szczególnej uwagi na zajęcia i zabawy dowolne wyzwalające własną inicjatywę dziecka, wzmacniające ciekawość poznawczą i inspirujące do dalszych poszukiwań.”        

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress